REGULAMIN PENSJONATU

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Pensjonat prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.

 2. Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 4. Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie oraz wyżywienie uiszczane są za pomocą płatności gotówkowej, poprzez system płatności na stronie internetowej Espago Link, przelew24 oraz płatności kartą kredytową/debetową w recepcji budynku.

 5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

 6. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

 7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 8. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

 9. Najmując pokój, gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc

 10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest płatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 11. Klient pensjonatu ponosi odpowiedzialność za zniszczenia oraz zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej nie zachowując tych zasad poprana kaucja przepada i zostanie doliczona do faktury /paragonu za pobyt.

 12. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie Dwie Wieże.

 13. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

 14. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.

 15. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa pensjonatu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.

 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 18. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nieposiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia.

 19. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

 20. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

 21. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych, zakładowych, kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

 22. W obiekcie zabronione jest:

  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa

  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób niebędących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody kierownictwa

  • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę

  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite

  • palenie tytoniu na terenie obiektu

 23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających

  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

 25. Kara za palenie papierosów oraz niewłaściwe użytkowanie pokoju, powodujące jego drastyczne zabrudzenie ustalana jest indywidualnie, lecz nie jest mniejsza niż 2000 zł, oraz jest naliczona w stosunku do nakładów poniesionych na przywrócenie go do pierwotnego stanu.

 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

 27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

 28. Regulamin pensjonatu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie dwiewieze.com w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.

 

Pobierz jako PDF

Regulamin rezerwacji

 1. Informacje ogólne
  • Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie Dwie Wieże, Pomorska 10, 72-500 Międzyzdroje, tel. 48606688188, email kontakt@pensjonatymiedzyzdroje.pl (dalej: "Obiekt").
  • Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Transakcja jest zawierana w walucie PLN lub Euro. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
  • Umowa rezerwacji zawierana jest z operatorem systemu rezerwacji online (PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000303746, dalej: "Operator") działającego w imieniu i na rzecz Obiektu prowadzonego przez Iwona Grzelczyk z siedzibą Myśliwska 24B, 72-500 Międzyzdroje zarejestrowany przez pod numerem nip 9551459667
 2. Reklamacje
  • Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem kontakt@pensjonatymiedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod nr tel. 48606688188)  Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 7 dni.
  • Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)
 3. Anulowanie rezerwacji
  • Rezerwację można anulować samodzielnie za pośrednictwem systemu rezerwacji (link do zarządzania rezerwacją znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji) lub zgłosić recepcji Obiektu telefonicznie lub mailowo.
  • Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.
  • Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.
  • Warunki anulacji wynikające z profilu powiązanego z rezerwowaną przez klienta ofertą.
 4. Dane osobowe
  • W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora.
  • Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji Operatora, dzięki któremu będzie mógł dokonywać rezerwacji także w innych obiektach korzystających z systemu Operatora, bez ponownego podawania swoich danych osobowych.
  • W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Ustalenia końcowe
  • Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
  • Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.
  • Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
  • Obiekt ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.
  • Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w obiekcie Dwie Wieże oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

Pobierz jako PDF